Idézetek kategória bejegyzései

Symbolon-idézet (1400. támogatónk köszöntésére)

„Mindent látott, hallott, tapasztalt – jelenvalót és régenvoltat;

mély kútforrása bölcsességnek: mindent tudott, mindent megértett;

átallátott minden homályon, a titkok sűrű takaróján,

átallátott hétszer hét burkon, mely elfödi a bölcsességet.

A rejtett írást fölkutatta, betemetett nyomokra bukkant,

emlékek rönkjét emelé ki a hajdankor özönvizéből;

veszélyes, messze útra indult, melyre tudásszomj ösztökélte

s midőn megtért, úti kalandjait időtálló táblákra véste.”

(A Gilgames-eposz kezdő sorai, Rákos Sándor fordítása)

A csend köre

a csend köre

Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként tizenhárom és fél kilométerrel szűkül. Már nincs messze az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb.”

Hamvas Béla

Nos, ahogy a kép sugallja, már itt tartunk…

A rózsaablak mint mandala

SONY DSC

“Differenciált teremtéstörténetet ábrázol sok gótikus rozettaablak is – szimbolikus képek segítségével. A gótika építőmesterei tudatosan használták a mandalát, mert aligha van alkalmasabb egy szimbólumnál a teremtés szakaszos jellegének és a transzcendencia (a középpont) meg a polaritás (a rózsa széle) kapcsolatának kifejezésére… Aki volt valaha is egy gótikus katedrálisban, az megélte, hogy nem a képek hatnak (azok túl kicsik, alulról gyakran fel sem ismerhetők), hanem a sajátos ablakok és a rózsák által megszűrt, majdnem mágikusan ható fény… A gótikus rózsaablakokkal a Nyugat a mandalák egyik legfejlettebb kifejezési formáját teremtette meg, amelyben egységgé olvadt a fény, a szín és a forma. Ezzel a mandala fejlődési szakasza a világnak ezen a részén nyilvánvalóan beteljesedett, majd először a művészetből, aztán a tudatból tűnt el. Az egységes, szent gondolkodást fokozatosan kiszorította a racionális, szétdaraboló, intellektuális világfelfogás. A mi nyugati, ipari civilizációnk elveszítette kapcsolatát a gyökereivel és ezzel a mandaláival is. A mandalák hanyatlása az egész világon Nyugatról indult és mára épp ez a gondolkodás sodorta az emberiséget a világmandala végének a közelébe.

Rüdiger Dahlke

 

Symbolon-idézet – Mi is az ember?

Ádám és Éva

“Kérdezzétek meg a modern tudományt: mi is az ember? Hallgatni fog, mert tudatában van önnön korlátainak, vagy ha válaszol, azt fogja mondani, hogy az ember egy olyan állat, amely rendkívül fejlett agyi képességekkel rendelkezik. És ha rákérdeztek ennek az állatnak az eredetére, akkor véletlenek, egybeesések, esetlegességek végtelen láncolatáról beszél majd nektek. Ami egyet jelent azzal, hogy az emberi lét értelmetlen.

Kérdezzétek meg a tradicionális tudományt: mi is az ember? Képekben fog válaszolni – Ádám teremtéséről szóló, a Bibliából és a Koránból idézett történetekkel – melyeket hajlamosak lennénk elhessegetni magunktól, idejétmúlt mítoszoknak tekintve azokat, ha nem látnánk, hogy a szakrális történetek olyan képet közvetítenek felénk, amely mélységben láttatja az embert és sokkal mélyebbre hatol, minthogy az beilleszthető volna bármely racionális meghatározás kereteibe. Ezek a történetek pedig első lépésben tudatják velünk, hogy az ember létének egyedülálló oka van, amely túlmutat mindenfajta esetlegességen, és hogy az ember földi létezésének van értelme. A létezés értelmének – avagy a fent említett emberről alkotott képnek – semmi köze nincs az empirikus tudományhoz, sem tapasztalás, sem pedig logika nem tudná újraalkotni azt, mert ez a kép az emberre az örökkévalóság szemszögéből tekint, nem pedig térbeni és időbeni létezése szemszögéből.”

Titus Burckhardt

Symbolon-idézet – A szimbólum egy energiaébresztő, irányító erő

három majom

“A szimbólum egy energiaébresztő, irányító erő. Egy szimbólumnak, mint minden másnak, két jellege van. Különbséget kell tennünk a szimbólum ‘érzékelése’ és ‘jelentése’ között… A múlt minden szimbolikus rendszere egyidejűleg három szinten működött: az éber tudatosság testi, az álom spirituális és az abszolút megismerhetetlen kimondhatatlan szintjén… A kimondhatatlan, az abszolút megismerhetetlen csak érzékelhető.” 

Joseph Campbell

Symbolon-idézet – Ami a szimbólumban örökkévaló

végtelen fa

“Aki csodálkozik azon, hogy egy formaszimbólum nem csupán évezredekig élhet, hanem több évezredes megszakítás után ismét életre kelhet, azt emlékeztetni kell arra, hogy a szellemi világ, amely a szimbólum egyik részét formálja, örökkévaló… Ez az a szellemi hatalom, amely tud és akar és amely a kellő időben és helyen mindig megnyilatkozik.” Walter Andrae, 1933

Symbolon-idézet – A szakrális szimbólumrendszerek

microcosmic

“A szakrális szimbólumrendszerek mindig az aktuális létezés folyamataira, törekvéseire voltak érvényesek. Jelentőségük ezért nem történeti érdekesség, nem is a filozófiai vagy pszichológiai igazság, hanem a gyakorlati önmegvalósítás. Az embert szimbólumokból vált ismeretek és ismeretekből lett tények, dolgok veszik körül, feladata az ismeretek és dolgok újbóli szimbolikus látásmódja. A szimbológiai kutatás tárgyát elsősorban nem az elméleti rendszerek képezik, hanem maga a Lét. Célja a lét és tudat megtörtségébe a sorsba és időbe beleágyazott ember önnön állapotára eszmélése, metamorfózisa.”
Mireisz László

Symbolon-idézet – A természet szimbólumnyelve

sacred-feminine

“A szimbólumokat értő létszemléletben minden tradicionális társadalom osztozott, és különösen azok, amelyek a különféle, eredeti és archaikus tradíciókhoz tartoztak, s így bizonyos természeti jelenségeket tapasztalva – a Naptól kezdve a sason és az oroszlánon át a folyóig és a tengerig – az Isteni Kvalitások közvetlen szimbólumait, sőt bizonyos értelemben magukat a Kvalitásokat látták. Számukra a természeti jelenségek egy szakrális nyelv írásjelei és szavai, melyeket az Istenség teremtő ereje írt a kozmikus létezés táblájára. E kozmikus könyv olvasásához egy sajátos műveltség szükséges, amely valójában nagyon különbözik a modern oktatásban közvetített műveltségtől. Sokak számára éppen ennek hiánya miatt megközelíthetetlen és érthetetlen a természet spirituális jelentése, s így mintegy írástudatlanul tekintenek a fenséges hegyek, a száradó őszi levelek vagy a tenger csillogó hullámainak látványára írt primordiális üzenetre.”

Seyyed Hossein Nasr

Symbolon-idézet – A kollektív hologram és az archetípusok

holografikus tudat

“A kollektív tudattalan formálatlan archetípusai talán éppen fajunk elméjének holografikus alapjaként foghatók fel. Minden egyes elme tehát egy apró töredéke a teljes hologramnak, de a holográfia elvének megfelelően minden egyes töredék tartalmazza az egészet is. Ne felejtsük el, hogy egy hologram bármely részéből a teljes képet rekonstruálhatjuk és bár a kép a részletekben a töredezettség mértékének megfelelően elváltozhat, az alapstruktúra változatlan marad. A holográfiának ebből a jelenségéből adódik az egyéni nézőpont súlya, sőt magának az egyéniségnek a fogalma is. Ha minden egyes elme holografikus közvetítő közeg, akkor a hologramban foglalt információ mindenütt jelenlevő jellegéből adódóan állandó összefüggésben állnak egymással. Minden egyéni elme tehát a valóság esszenciájának megjelenítője, a részletek azonban csak akkor fejthetők meg, ha összeáll a teljes, kollektív hologram.”
Terence és Dennis McKenna

A beavatás nyelve

 

hagyományos esküvői szertartás

„A szimbólum elrejti azt, amit kimond és kimondja azt, amit elrejt. Ebben a paradox magatartásban van sajátos varázsa, s ez a varázs az, ami az ősnyelvhez hasonlatossá teszi… A szimbólumok és különösen – amikor a tanítás szavakba öltözik – a mítoszok alkotják az igazi beavatási nyelvet.”

Hamvas Béla